SINH HOẠT CHÍNH TRỊ CHUYÊN ĐỀ “TỰ SOI - TỰ SỬA”

Thứ năm - 22/09/2022 11:33
SINH HOẠT CHÍNH TRỊ CHUYÊN ĐỀ “TỰ SOI - TỰ SỬA”
 Chi bộ Trường Mầm non Kỳ Lợi - Thị xã Kỳ Anh
tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề “Tự soi - tự sửa”
 
        Thực hiện Hướng dẫn số 22 - HD/ BTGThU, ngày 22/03/2022 của Ban Tuyên giáo Thị ủy về thực Kết luận số 01 - KL/TW, ngày 18/05/2021 của Bộ chính trị và Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về, tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự điễn biến, tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 38-KH/ĐU, ngày 11/05/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kỳ Lợi về thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW, ngày 18/05/2021 của Bộ chính trị và Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 31-KH/ĐU ngày 20/3/2022 của BTV Đảng uỷ về thực hiện Nghị quyết 02-NQ/ThU của BTV Thị uỷ.
        Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Hướng dẫn số 03 – HD/Th.U, ngày 19/05/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ; Kế hoạch số 28-KH/ĐU, ngày 30/5/2022 của Đảng ủy xã về tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”. 
       Chiều ngày 19/09/2022 Chi bộ Trường Mầm non đã tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề "Tự soi - tự sửa" Chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề, Phó Bí thư Chi bộ - Võ Thị Hằng Ngoan và chi ủy viên Chi bộ - Nguyễn Thị Hoa.
       Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có Đồng chí Lê Anh Trường - Phó bí thư Đảng ủy, đồng chí Cao Thị Huyền - cán bộ phụ trách nhà trường và toàn thể đảng viên trong Chi bộ 
Toàn cảnh buổi sinh hoạt
        Tại buổi sinh hoạt, Đồng chí Chi ủy viên Chi bộ báo cáo cụ thể như sau:
        Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, diễn ra sáng 09/12/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu: “Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước; căn cứ vào Nghị quyết, Kết luận và Quy định lần này, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Mọi đảng viên đều phải làm như vậy, chứ không phải chỉ đứng ngoài mà “phán”, hoặc “chờ xem”, coi như mình vô can… 
        Với sự chỉ đạo của cấp trên chi bộ đã nghiêm túc thực hiện  “Tự soi” lại những tồn tại, hạn chế về vai trò, trách nhiệm của Chi ủy, Chi bộ như sau:
        1. Chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ chưa đổi mới, vẫn còn rập khuôn. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chưa quyết liệt, kết quả còn thấp.
        2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên chưa có nhiều đổi mới cho nên đảng viên sinh con thứ 3 vẫn còn nhiều. Chưa tạo được sự chuyển biến trong tư tưởng, nhận thức và hành động của một số đồng chí cán bộ Đảng viên.
        3. Việc quản lý Đảng viên và phân công nhiệm vụ, theo dõi, kiểm tra Đảng viên thực hiện nhiệm vụ được phân công chưa tốt. Đảng viên chưa thực hiện đúng các nhiệm vụ được phân công.
        4. Kỹ năng, phương pháp làm việc, nghiệp vụ công tác Đảng của các đồng chí trong chi ủy vẫn còn hạn chế.
        5. Tinh thần phê và tự phê của chi ủy vẫn chưa quyết liệt, vẫn còn nể nang, né tránh.
        6. Trong chi ủy một số đồng chí tính cầu thị và tinh thần học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác, lý luận chính trị vẫn còn hạn chế.
        7. Trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong việc học tập và làm theo làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chưa tốt dẫn đến việc học tập và làm theo của cán bộ, Đảng viên còn hạn chế.
Đồng chí Nguyễn Thị Hoa đọc báo cáo
         Sau khi nghe báo cáo, đã có 8 ý kiến thảo luận của các đồng chí trong chi ủy và đảng viên trong chi bộ. Các ý kiến đều nhất trí với việc “tự soi” của cấp ủy Chi bộ và kết quả tổng hợp nội dung “tự soi” của các đảng viên trong chi bộ;
        Tại hội nghị, Đồng chí Lê Anh Trường, Phó bí thư Đảng ủy đã đánh giá cao và ghi nhận công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ là rất nghiêm túc. Nội dung sinh hoạt và các ý kiến phát biểu thảo luận của các đảng viên đều rất trọng tâm, đúng chủ đề. Cấp ủy Chi bộ, các đảng viên đã nghiêm túc nhìn nhận, tự soi những hạn chế nhất định, từ đó xây dựng giải pháp khắc phục hạn chế; tiếp tục phát huy ưu điểm. Đồng chí đề nghị các đảng viên tự giác khắc phục tốt những hạn chế qua việc “tự soi” tại kỳ sinh hoạt này, để đến năm sau khi tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “tự soi”, “tự sửa”, thì đảng viên đó không còn những nội dung đã tự “tự soi” trước thì mới có hiệu quả. 
Đồng chí Lê Anh Trường, Phó bí thư Đảng ủy xã Kỳ Lợi
trao đổi ý kiến tại buổi sinh hoạt
       Sau khi lắng nghe ý kiến tham luận của các đảng viên Chi bộ cũng như ý kiến đóng góp của đồng chí Trường, đồng chí Phó bí thư Võ Thị Hằng Ngoan đã nhìn nhận và tiếp thu, tổng hợp các ý kiến nổi bật:
  1. Nâng cao năng lực lãnh đạo
  2. Phân công nhiệm vụ phù hợp
  3. Gương mẫu trong các hoạt động
  4. Vấn đề kế hoạch hóa gia đình
  5. Các đảng viên trẻ còn an phận
  6. Tự phê bình và phê bình chưa cao
        * Một số nhiệm vụ trong trong thời gian tới.
        - Đảng viên trong chi bộ hoàn thành bản kiểm điểm tự soi, tự sửa của cá nhân nộp về chi ủy chi bộ trước ngày 20/9/2022, trên tinh thần thẳng thắn, tiếp thu và cầu thị trong việc “Tự soi, tự sửa” của mình vì các biểu hiện suy thoái về tự tưởng chính trị, ngấm ngầm trong suy nghĩ khó phát hiện, nên mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc, tự giác “Tự soi” mình thì việc “Tự sửa” sẽ mang lại kết quả.
        - Cán bộ, đảng viên phải ra sức học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng công tác, nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia đầy đủ các cuộc hội nghị, quán triệt, chỉ thị của Đảng và các chuyên đề học tập làm theo Bác, coi đây là nhiệm vụ tự thân, là chế độ quy định bắt buộc.
        - Trong sinh hoạt phải nêu cao tự phê bình và phê bình để phát huy ưu điểm, sữa chữa khuyết điểm làm cho Đảng mạnh lên, khi thực hành tự phê bình và phê bình phải dân chủ, không áp đặt, mỗi đảng viên nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, cái gì tốt phải phát huy, cái gì khuyết điểm thì tự sửa.
        - Định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm Chi bộ tổ chức sinh hoạt phải quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tự tưởng đạo đức, lối sống. Để mỗi đảng viên phải gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại chi bộ giao.
Đồng chí Phó bí thư Võ Thị Hằng Ngoan tổng hợp và kết luận chuyên đề
        Trên tinh thần “Dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao”, các đảng viên đã thảo luận sôi nổi, cởi mở “Nói rõ sự thật, nhìn thẳng vào sự thật”, những mặt hạn chế của tập thể và của mỗi đồng chí đảng viên; đồng thời góp ý chân thành, xây dựng để mỗi đảng viên “Tự soi, tự sửa” những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; từ đó đưa ra những mục tiêu, kế hoạch phấn đấu để đạt được kết quả cao hơn trong công tác.
        Qua buổi sinh hoạt chuyên đề các đồng chí trong Chi bộ đã nêu ra được các ý kiến bàn bạc, trao đổi thảo luận những mặt đạt được và những hạn chế cần khắc phục để cùng xây dựng Chi bộ cùng tập thể nhà trường ngày càng phát triển. Buổi chuyên đề diễn ra thành công tốt đẹp với 100 % đảng viên trong chi bộ nhất trí với các nội dung đã trao đổi trong buổi chuyên đề.
        Một số hình ảnh tham luận của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ:
Đồng chí Chu Thị Vân tham luận về “Chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ”
Đồng chí Nguyễn Thị Nhung tham luận về “Tinh thần phê và tự phê của chi ủy”
Đồng chí Hồ Thị Minh tham luận về “Việc quản lý Đảng viên và phân công nhiệm vụ,
theo dõi, kiểm tra Đảng viên thực hiện nhiệm vụ
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thơm tham luận về “tính cầu thị và tinh thần học tập
nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác, lý luận chính trị”
 
Đồng chí Lê Thị Kiều Oanh tham luận về
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên”
Đồng chí Chu Thị Hiệp tham luận về học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thơm

Nguồn tin: Chi Bộ Trường Mầm Non Kỳ Lợi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HỖ TRỢ QUẢN TRỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay99
  • Tháng hiện tại4,740
  • Tổng lượt truy cập219,563
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây