KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020

Thứ sáu - 03/01/2020 14:11
  PHÒNG GD&ĐTTX KỲ ANH
TRƯỜNG MẦM NON KỲ LỢI
Số:    04/KHNH-MN
                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                     
                                                Kỳ Lợi, ngày  8  tháng 9 năm 2019
 
                                                                 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020
 
         
            Căn cứ Văn bản số 3873/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 đối với Giáo dục mầm non;
           Căn cứ Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tĩnh Hà Tĩnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên;
            Căn cứ Văn bản số 1440/SGDĐT-GDMN ngày 28/8/2018 của Sở Giáo dục và  Đào tạo Hà Tĩnh về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2019 - 2020;  
             Căn cứ Hướng dẫn số     /PGDĐT-GDMN, ngày 24 tháng 8 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kỳ Anh về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 bậc học mầm non;
        Xét tình hình thực tế tại địa phương đơn vị trường mầm non Kỳ Lợi xây dựng Kế hoạch năm học 2019 – 2020 như sau:
         A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.        
          Kỳ Lợi là đơn vị hành chính với tổng diện tích toàn xã 2054,38 ha trải dài gồm 10 thôn, các thôn lên vùng tái định cư cách xa trung tâm UBND xã đời sống nhân dân ở đây còn có nhiều khó khăn. Là đơn vị nằm trong vùng quy hoạch khu kinh tế Vũng Áng. Dân số có 2909 hộ với tổng số nhân khẩu 10474 nhân khẩu. Địa hình xã vừa là miền núi vừa là miền biển, vừa là vùng tái định cư không ổn định.
         1.Thuận lợi:
     Những năm gần đây Đảng bộ, nhân dân và phụ huynh ngày càng quan tâm hơn đến công  tác Giáo dục mầm non. Đời sống, kinh tế nhân dân ngày càng cao  nên việc huy động trẻ đến trường ngày càng có nhiều thuận lợi, tỷ lệ chuyên cần đạt tiêu chuẩn. Việc đóng góp xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường ngày càng được quan tâm hơn.  
         Các phong trào nhà trường những năm gần đây phát triển tương đối mạnh. Chất lượng giáo dục được cải thiện tạo được niềm tin trong nhân dân
          Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều giáo viên tích cực tham gia các hình thức học tập như là tự học, học tại chức, học hỏi đồng nghiệp để nâng
 cao chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và ý thức phấn đấu vươn lên.
2. Khó khăn:
         Bên cạnh những thuận lợi cơ bản trên, Kỳ Lợi có rất nhiều khó khăn như:  
- Trường đang còn tồn tại nhiều điểm trường khó khăn trong công tác quản lý.
- Địa bàn dân cư rộng, các lớp học không tập trung. Việc phân chia độ tuổi còn khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.
- Cơ sở vật chất phục vụ cho dạy học còn thiếu và chưa đồng bộ, chưa đáp
ứng được yêu cầu. Các điểm lẽ còn nhiều nên không tổ chức được cho trẻ ăn bán trú ảnh hưởng đến công tác chăm sóc nuôi dưỡng.
B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP   
I. NHIỆM VỤ CHUNG
Thực hiện sáp nhập 2 điểm trường tại Ba Đồng và Minh Huệ vào các xã phường Kỳ Nam và Kỳ Phương.
Tiếp tục chỉ đạo xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện; Duy trì, nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; Quan tâm giáo dục trẻ tự kỉ, trẻ khuyết tật học hòa nhập, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con công nhân tại khu công nghiệp, khu chế xuất; Đảm bảo thực hiện quyền trẻ em.
         - Triển khai thực hiện có chất lượng Chương trình Giáo dục mầm non sau chỉnh sửa, phát triển chương trình giáo dục phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, của nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ. Tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”.  
          - Nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ. Quan tâm chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng. Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở các độ tuổi, chú trọng xây dựng cảnh quan, môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện, đặc biệt chú ý đến xây dựng môi trường phát triển vận động;
-  Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; Đổi mới hình thức tổ chức và nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. 
Tham mưu xây dựng cơ sở vật chất, phòng học cho các điểm trường trên địa bàn toàn xã; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về Giáo dục mầm non; Tăng cường các điều kiện nâng cao chất lượng thực hiện chương trình Giáo dục mầm non, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục theo quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc phát triển Chương trình Giáo dục mầm non tại các nhà trường và  chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”;  
- Duy trì và củng cố vững chắc Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi; Tập trung thu thập thông tin minh chứng hoàn thanh công tác Tự đánh giá Kiểm định chất lượng giáo dục  trường mầm non.  
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Phối hợp với phụ huynh học sinh, cộng đồng trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ;
 - Tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền nhằm đưa ra các giải pháp   thực hiện lộ trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong Giáo dục mầm non; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đáp ứng đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và đào tạo.
 II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ
  1. Chỉ tiêu cụ thể:
         - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên có hiệu quả Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 29-NQ/TW của Đảng “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, tiếp tục thực hiện các nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong   trường mầm non.
- 100% nhóm, lớp thực hiện tốt chương trình Giáo dục mầm non, trẻ học 2 buổi/ngày.
- Tiếp tục tập trung ưu tiên nguồn lực để đảm bảo duy trì củng cố vững chắc
Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; Phối hợp, chỉ đạo cập nhật số liệu kịp thời, chính xác, thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi trên hệ thống thông tin điện tử quản lý Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo phân cấp quản lý một cách hiệu quả.
         - Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ trẻ trong công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ tại trường mầm non. Xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, môi trường “học bằng chơi” cho trẻ tại trường. Tạo tình huống hấp dẫn để thu hút trẻ đến với các hoạt động giáo dục và trong sinh hoạt hàng ngày, không áp đặt và tạo ức chế cho trẻ về tâm lý ở trường nhóm, lớp, mọi lục, mọi nơi.
- Tỷ lệ trẻ đến lớp chuyên cần: 98% trở lên đối với trẻ 5 tuổi;
   93% trở lên đối với trẻ ở các độ tuổi khác;
   95%  trở lên trẻ phát triển đạt yêu cầu theo các lĩnh vực phát triển.
Chú trọng lồng ghép giáo dục kỹ năng sống và tổ chức dạy năng khiếu cho trẻ thông qua các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo từng độ tuổi.
- 100% trẻ mầm non được khám sức khoẻ định kỳ, cân đo lên biểu đồ theo quy định và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. Giảm tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi ít nhất 1,6 – 1,8% so với đầu năm.
- Thực hiện công tác tổ chức bán trú  kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm các quy định về Vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bếp ăn tại các cơ sở Giáo dục mầm non. Thực hiện tốt mục tiêu phòng chống Suy dinh dưỡng cho trẻ, chú trọng rèn kỹ năng sống, giáo dục văn hóa cho trẻ thông qua tổ chức bữa ăn, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường. Quy trình thực hiện tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường thực hiện theo Văn bản quy định của liên ngành.
- Tiếp tục thực hiện tốt việc thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non theo quan điểm “Lấy trẻ làm trung tâm” đảm bảo các quy định tại Thông tư hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 24/1/2017 ban hành Chương trình Giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hướng dẫn sử dụng tài liệu để thực hiện chương trình Giáo dục mầm non; Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non, phát triển Chương trình Giáo dục mầm non linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với văn hóa vùng miền, điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ.
- Thực hiện đảm bảo quy chế chuyên môn, phân công giáo viên tại các nhóm, lớp khoa học, hợp lý đảm bảo thời gian cho việc thực hiện hoạt động Nội dung chăm sóc giáo dục theo chế độ sinh hoạt đối với trẻ từng độ tuổi tại Thông tư này.
- Trường được chứng nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích  cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.
- 100% lớp mẫu giáo 5 tuổi đảm bảo có đủ phòng học đạt chuẩn, đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi; thực hiện hiệu quả Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi;
- 100% cán bộ quản lý, giáo viên biết khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên qua mạng Internet (E-Learning);  
- 100% cán bộ quản lý và 100% giáo viên có khả năng khai thác, sử dụng và
 ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục.
- 100% cán bộ quản lý và giáo viên được đánh giá thực chất theo Chuẩn nghề nghiệp quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- 80% giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp trường;
- 8 - 10 giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp thị.
- 100% cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện chương trình nâng cao năng lực
chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục mầm non;
- 100% cán bộ quản lý, giáo viên hoàn thành chương trình Bồi dưỡng thường xuyên theo Kế hoạch năm học;
- 100% giáo viên được kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề.
  • Duy trì vững chắc Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi;
- Trường tổ chức tốt hội thi  xây dựng, sử dụng Môi trương giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
 2. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể
2.1. Công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên có hiệu quả Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
 Nghị quyết số 29-NQ/TW của Đảng “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;
Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo;
 Đề án phát triển giáo dục mầm non và phổ thông thị xã Kỳ Anh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.
         2.2. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua
             Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên có hiệu quả Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 29-NQ/TW của Đảng “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, tiếp tục thực hiện các nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường mầm non thành các hoạt động thường xuyên.
Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tiếp tục tạo cơ hội, động viên, khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên luôn luôn học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu
 quả của phong trào, huy động sự đóng góp của xã hội, của gia đình nhằm xây dựng cơ sở vật chất. Tăng cường đổi mới phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực của trẻ, chú trọng rèn luyện kỹ năng sống giúp trẻ tự tin mạnh dạn trong giao tiếp và xử lý tình huống.
Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống lồng ghép tích hợp váo các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương và Chương trình Giáo dục mầm non.
Xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn thân thiện;
 100% nhóm lớp có đủ công trình vệ sinh cho trẻ sinh hoạt;
Có đủ nước uống cho trẻ theo yêu cầu;
 Xây dựng môi trường phát triển vận động; Xây dựng vườn rau sạch đảm bảo phục vụ cho trẻ ăn bán trú.
             2.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục
- Cập nhật kịp thời và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các nghị quyết của Đảng bộ thị xã, Hội đồng nhân dân, các quyết định của UBND thị xã, các văn bản chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các văn bản có nội dung liên quan đến Giáo dục mầm non đặc biệt là Nghị quyết số 155, Quyết định  số 07,Văn bản số 4235, Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Quyết định Ban hành quy định về quy trình tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh của UBND tỉnh; Văn bản số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn vận động, tiếp nhận quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh của UBND tỉnh;
- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác sinh hoạt chuyên môn, công tác quản lý trong  nhà trường. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về tổ chức và hoạt động của nhà trường theo Điều lệ trường mầm non, các quy định về quản lý tài chính, quy chế dân chủ trong các nhà trường; Tiếp tục thực hiện tốt công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin  trong quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ. Hướng dẫn thực hiện việc cập nhật dữ liệu phần mềm cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo trên hệ thống: csdl.moet.gov.vn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn tại nhà trường đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, tránh hình thức.
          - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các nhóm lớp về các nội dung: Thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo; Quy tắc ứng xử trong trường học; Các điều kiện đảm bảo trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích; Việc kiểm tra giám sát của nhà trường đối với các hoạt động tại các nhóm lớp, chú trọng kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho các buổi tham quan, trải nghiệm ngoài khu vực trường như: nội dung, địa điểm, môi trường an toàn, sự phù hợp với từng độ tuổi ...;
         2.4. Công tác tuyển sinh, Thực hiện phát triển quy mô mạng lưới trường, lớp phát triển số lượng, Tăng cường cơ sở vật chất:
- Về chỉ đạo tổ chức thực hiện tuyển sinh: Nhà trường căn cứ vào số giáo viên hiện có và số phòng học hiện có trong toàn trường, căn cứ vào Điều lệ trường mầm non xây dựng kế hoạch bố trí đảm bảo tỉ lệ 2 giáo viên/nhóm, lớp bán trú và 1 giáo viên/ 1 lớp không bán trú, số lượng học sinh trên mỗi nhóm, lớp đảm bảo theo quy định để tuyển sinh số trẻ, số nhóm, lớp phù hợp với số giáo viên hiện có.
- Tiếp tục rà soát thực trạng và nhu cầu cơ sở vật chất tham mưu với chính quyền địa phương tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp trường lớp, đảm bảo xanh sạch đẹp, đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu duy trì và nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Chú trọng đầu tư các hạng mục để đảm bảo yêu cầu cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ;
- Chú trọng xây dựng công trình vệ sinh, nước sạch, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ, đặc biệt ở điểm trường thôn 2 Tân Phúc Thành và điểm trường thôn Hải Phong;
         - Rà soát, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học để tham mưu kinh phí đầu tư nhằm đảm bảo số lượng và chủng loại ở mức tối thiểu theo quy định và đầu tư thêm các loại Thiết bị đồ dùng, đồ chơi ngoài danh mục quy định đối với điểm trường thôn Tái định cư Ba Đồng. Mua sắm tài liệu để thực hiện chương trình giáo dục mầm non, bổ sung phần mềm hỗ trợ cho cán bộ quản lý, giáo viên trong công tác xây dựng kế hoạch và xây dựng hồ sơ sổ sách quản lý, đảm bảo điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.  
         - Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ, tuyên truyền vận động tăng cường sự tham gia của phụ huynh và của trẻ trong quá trình làm đồ dùng, đồ chơi.
         - Quan tâm chỉ đạo việc khai thác, sử dụng hiệu quả môi trường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục hiện có. Tiếp tục tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học theo Thông tư 02/2013/TT-BGDĐTcủa Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
 Thực hiện có hiệu quả Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.  
Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi và sử dụng phần mềm thống kê số liệu Phổ cập theo quy định.
* Quy mô nhóm lớp:
a) Tổng số hộ dân:   
Tổng số hộ toàn xã:  2909 hộ. 
Tổng số dân:   10474 nhân khẩu.
Tỷ lệ sinh:  15.44%o.         
b) Tổng số trẻ trong độ tuổi 0 - 6 tuổi:
Tổng số trẻ điều tra: 1625 cháu.        
          Trong đó:
          Trẻ 0 - 3 tuổi:   605 cháu;  Nam: 330 cháu;  Nữ: 275 cháu; Khuyết tật: 0.   
          Trẻ 3 - 5 tuổi: 1020 cháu;  Nam: 523 cháu;  Nữ: 497 cháu; Khuyết tật: 0.
c) Huy động:
Tổng số nhóm lớp:  24;         Số cháu: 704 cháu.
          Trong đó:
- Nhóm trẻ: 1 nhóm;      Số cháu:   25;        Đạt tỷ lệ: 4,1%
- Lớp MG:  24 lớp;        Số cháu:   682;      Đạt tỷ lệ: 66,9%
- Trẻ 5 tuổi:  12 lớp;      Số cháu:   336;      Đạt tỷ lệ: 100%    
 
DỰ KIẾN PHÂN NHÓM LỚP
 
 
TT
 
Họ và tên
Số cháu  
Thuộc xóm
 
Chương trình
12-24 25-36 BT 3T 4T 5T BT TS
 
1
Phạm Thị Hồng Thúy
Trần Thị Kiều Oanh
 
 
 
25
 
25
         
25
 
TĐCTPT
NT
 
2
Lê Thị Lý
Phùng Thị Anh
      25     25 25  
TĐCTPT
 
MG 3 tuổi
3 Nguyễn Thị Tam       25       25 TP Thành MG 3 tuổi
4 Chu Thị Hoài       26       26 Hải Phong MG 3 tuổi
5 Chu Thị Vân       26       26 Hải Phong  MG 3 tuổi
6  Trần Thị Hiền       26       26 Hải Phong MG 3 tuổi
8  Lê Thị Kiều Oanh
Lê Thị Vân Anh
        30   30 30 TĐCTPT  MG 4 tuổi
9  Nguyễn Thị Hoa         30     30 TP Thành MG 4 tuổi
10 Lê Thị Liên         30     30 Hải Thanh MG 4 tuổi 
11  Chu Thị Hiệp         34     34 Hải Phong MG 4 tuổi  
12 Lê Thị Hà         34     34 Hải Phong MG 4 tuổi  
13 Mai Thị Trang         30     30 Ba Đồng MG 4 tuổi      
14 Nguyễn Thị Tuyết Nhung         30     30 Minh Huệ MG 4 tuổi
15 Mai Thị Huyền Trang
Nguyễn Thị Loan
           
28
 
28
 
28
TĐ Cư
TP Thành  
 
MG 5 tuổi
16  Lê Thị Hồng
Bùi Thị Hiệp
          38   38 TP Thành   MG 5 tuổi
17  Nguyễn Thị Thơm
Nguyễn Thị Thanh Mai
          25   25 Hải Thanh  MG 5 tuổi
18 Hồ Thị Hoài Minh
Nguyễn Thị Xuân Sang
          24   24 Hải Thanh MG 5 tuổi
19 Chu Hương Quỳnh
Lê Thị Nhạn
          31   31 Hải Phong MG 5 tuổi
20 Võ Thùy Linh
Chu Thị Ngọc
          32   32 Hải Phong MG 5 tuổi
21 Mai Thị Hồng A
Chu Thị Thuận
          29   29 Ba Đồng MG 5 tuổi
22 Nguyễn Thị Bích Loan
Mai Thị Ánh Tuyết
          29   29 Ba Đồng MG 5 tuổi
23 Thiều Thị Gái
Mai Thị Hồng B
          29   29 Ba Đồng MG 5 tuổi
  Mai Thị Loan
Lê Thị Nghi Xuân
          30   30 Ba Đồng MG 5 tuổi
24 Đậu Thị Lý
Võ Thị Thu
          21   21 Minh Huệ MG 5 tuổi
25 Nguyễn Thị Nhung
Trần Thị Linh
          20   20 Minh Huệ MG 5 tuổi
  Tổng cộng   25 25 128 218 336 83  682    
 
d. Biện pháp:
 Đầu năm tập trung điều tra trẻ trong độ tuổi chính xác cụ thể, phân công giáo viên đứng lớp phù hợp với từng độ tuổi và từng cụm trường.
Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục tạo sự tin tưởng của phụ huynh khi cho trẻ đến trường.
* Chăm sóc nuôi dưỡng
a. Chỉ tiêu:
- Số nhóm tổ chức ăn:  25 nhóm lớp;    Số trẻ: 707 cháu;
Trong đó:
+ Nhóm lớp bán trú: 4 nhóm lớp; Số trẻ bán trú: 108 cháu.
+ Nhóm lớp ăn bữa phụ: 21 nhóm lớp;  Số trẻ ăn phụ: 599 cháu.
- Theo giỏi biểu đồ: 707 cháu; Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân:  2%
                                                Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi: 2%
* Khám sức khỏe định kỳ 2 lần/ năm.
b. Biện pháp:
- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức:
+ Tích cực cho trẻ tham gia các trò chơi vận động.
+ Thông qua họp cuộc họp phụ huynh và các cuộc họp các Đoàn thể.
+ Thông qua góc tuyên truyền ở các lớp
- Phối hợp với các ban ngành, hội phụ nữ, đoàn thanh niên,…
- Có hợp đồng thực phẩm sạch đảm bảo pháp lý để bảo đảm Vệ sinh an toàn thực phẩm.
* Chất lượng giáo dục
a. Chỉ tiêu
+ Số lớp mẫu giáo thực hiện chương trình Giáo dục mầm non: 24 lớp.
+ Số nhóm trẻ thực hiện chương trình Giáo dục mầm non: 1 nhóm.                              
+ Triển khai chuyên đề Giáo dục mầm non cho giáo viên toàn trường vào tháng 09 và tháng 10.
+ Tiếp tục cho giáo viên tập trung thực hiện tốt chuyên đề “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”
+ Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giáo viên, đặc biệt bồi dưỡng về chương trình Giáo dục mầm non. Bồi dưỡng thêm về năng khiếu âm nhạc, giáo dục kỷ năng sống cho một số giáo viên còn có hạn chế.
+Thành lập các tổ chuyên môn và hành chính:
Tổ mẫu giáo 5 tuổi.
Tổ mẫu giáo 4 tuổi.  
Tổ mẫu giáo 3 tuổi và nhà trẻ.
Tổ hành chính.
+ Tổ chức thao giảng 2 lần/năm.
Thao giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Thao giảng chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/03.
+ Xây dựng lớp điểm, cụm điểm.
+ Xây dựng các giờ dạy mẫu để toàn trường học tập.
+ Tổ chức tốt các hội thi trong năm học tập trung chỉ đạo tốt hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường để chọn giáo viên giỏi đi dự thi Giáo viên giỏi cấp thị xã. 
+ Phấn đấu tỷ lệ Bé khỏe bé ngoan đạt 97%; Tỷ lệ bé Chuyên cần đạt 96 %.
+ Triển khai chương trình Giáo dục mầm non: Để thực hiện tốt chương trình Giáo dục mầm non và thực hiện tốt chuyên đề trong năm học: “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” đầu năm học tập trung rà soát phòng học, bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi, chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên để bổ sung và bồi dưỡng kịp thời.
Tuyển chọn những giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, các phòng học có đủ điều kiện để thực hiện chương trình Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.
b. Biện pháp:
+ Phân công giáo viên đúng năng lực và trình độ để phụ trách các lớp.
+ Tổ chức tốt các chuyên đề trong năm và đặc biệt là Chuyên đề giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”.
+ Phát động phong trào làm đồ dùng dạy học và đồ chơi chấm điểm thi đua hàng tháng, có thưởng cho những giáo viên có thành tích xuất sắc.
+ Nâng cao chất lượng trong các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn.
+ Xây dựng kế hoạch phát triển đối với trẻ khuyết tật hòa nhập.
+Tổ chức đánh giá, khảo sát, xếp loại giáo viên theo từng chủ điểm.
+ Xây dựng các giờ dạy mẫu tổ chức và chuẩn bị tốt các giờ dạy trong chương trình Giáo dục mầm non. 
+ Tổ chức tham quan học hỏi các đơn vị điển hình.
* Triển khai nội dung Giáo dục an toàn giao thông, Giáo dục bảo vệ môi trường….
- Triển khai tuyên truyền giáo dục thực hiện Luật an toàn giao thông cho các bậc phụ huynh, cán bộ giáo viên, nhân viên theo nội dung chương trình quy định, lồng ghép các kiến thức về giáo dục an toàn giao thông trong hoạt động vui chơi đối với trẻ mầm non.
- Thực hiện tốt chuyên đề bảo vệ môi trường. Đảm bảo 100% giáo viên nắm vững kiến thức và vận dụng thích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động chăm sóc và giáo dục phù hợp. Xây dựng cảnh quan môi trường
trong và ngoài sạch sẽ, an toàn thân thiện.
2.5. Công tác nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.
Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ;
 Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ.
Tiếp tục tập trung ưu tiên nguồn lực để đảm bảo duy trì củng cố vững chắc Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi;
Tiếp tục chỉ đạo cập nhật số liệu, thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên hệ thống thông tin điện tử quản lý Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ theo phân cấp quản lý một cách hiệu quả.
2.6. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ
a. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.  
Nhà trường đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử theo quy định tại Thông tư số 06/2019/TT- BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở Giáo dục mầm non và Công văn số 649/SGDĐT-GDMN ngày 04/5/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 về Quy định Quy tắc ứng xử và tổ chức thực hiện có hiệu quả.
Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá các nhóm lớp trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, đánh giá về thực hiện giáo dục an toàn giao thông trong các nhóm lớp; Đánh giá việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trên tất cả các nhóm lớp để có kế hoạch phòng chống tốt nhất; Kịp thời phát hiện các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ và có biện pháp khắc phục, đặc biệt quan tâm giám sát việc thực hiện kết luận, kiểm tra, xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật đối với các giáo viên để xẩy ra mất an toàn đối với trẻ.
Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ
 quản lý, giáo viên, cha mẹ trẻ trong công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ tại trường mầm non. Xây dựng môi trường giáo dục  an toàn, thân thiện, môi trường “học bằng chơi” cho trẻ tại trường mầm non. Tạo tình huống hấp dẫn để thu hút trẻ đến với các hoạt động giáo dục và trong sinh hoạt hàng ngày, không áp đặt và tạo ức chế cho trẻ về tâm lý ở trường nhóm, lớp, mọi lúc, mọi nơi.
Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của
Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai
 nạn thương tích trong trường mầm non.
Thường xuyên kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng, đồ chơi, kiểm tra việc sắp xếp môi trường giáo dục  trong nhóm, lớp và ngoài trời, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ.
         b. Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ
   Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT- BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Phối hợp với ngành y tế triển khai các biện pháp phòng chống các dịch bệnh cho trẻ em trong các trường học. Đảm bảo 100% trẻ tại trường mầm non được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức y tế Thế giới
          Tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh nhóm, lớp, đồ dùng đồ chơi, giữ sạch nguồn nước và xử lí rác, nước thải.
Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng     Tiếp tục hợp đồng thực phẩm đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
 Tăng cường các biện pháp phòng tránh một số tai nạn thường gặp cho trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tâm lý và thể chất.  
         Tiếp tục thực hiện xây dựng thực đơn cho trẻ theo Văn bản số 366 /SGDĐT- GDMN ngày 18/3/2019 về tăng cường công tác đảm bảo “vệ sinh an toàn thực phẩm”. Thực hiện tốt mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ, chú trọng rèn kỹ năng sống, giáo dục văn hóa cho trẻ thông qua tổ chức bữa ăn, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường. Quy trình thực hiện tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường thực hiện theo Văn bản quy định của liên ngành.
Tiếp tục phối hợp với gia đình để có biện pháp tổ chức cho trẻ không ăn bán
 trú ở trường đảm bảo chế  độ ăn hợp lý nhằm thực hiện mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em.
         Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống béo phì. Tìm hiểu nguyên nhân và đề ra các giải pháp để phục hồi suy dinh dưỡng cho trẻ. Phấn đấu giảm tối đa tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi vào cuối năm học 2019 – 2020 đảm bảo giảm từ 1,6% đến 1,8% so với đầu năm học, đồng thời có giải pháp khống chế để không có trẻ thừa cân béo phì.
Huy động mọi nguồn lực duy trì, nâng cao tỷ lệ trẻ được ăn bán trú và nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú. Xây dựng  chế độ ăn cân đối, đa dạng, hợp lý đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định tại  Thông tư số 28/TT/BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và  đào tạo  quy  định về  việc sửa đổi, bổ sung  một  số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non.
         c. Đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non và chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”
Tiếp tục thực hiện tốt việc thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non theo quan điểm “Lấy trẻ làm trung tâm” đảm bảo các quy định tại Thông tư hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 24/1/2017 ban hành Chương trình Giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non, phát triển Chương trình Giáo dục mầm non một cách  linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với văn hóa vùng miền, điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ. Thực hiện đảm bảo quy chế chuyên môn, phân công giáo viên tại các nhóm, lớp khoa học, hợp lý nhằm đảm bảo thời gian cho việc thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục theo chế độ sinh hoạt đối với trẻ từng độ tuổi.  
         Tăng cường tận dụng môi trường tự nhiên và nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương để tạo nguồn học liệu, thiết bị đồ dùng đồ chơi, sử dụng không gian trong nhóm, lớp và ngoài trời để xây dựng môi trường giáo dục phù hợp, chú trọng việc sử dụng môi trường để tổ chức cho trẻ được vui chơi vận động, hoạt động, khám phá, thực hành trải nghiệm một cách thiết thực; Hướng dẫn giáo viên toàn trường việc sử dụng máy vi tính, máy chiếu đa năng, sử dụng đàn organ, sân chơi thực hành giáo dục an toàn giao thông, để tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp có hiệu quả.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Bổ sung các điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường giáo dục phục vụ chuyên đề nhằm nâng cao kỹ năng vận động cho trẻ.  
            - Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu tiên đối với trẻ tự kỷ, trẻ khuyết tật học hòa nhập;
Tăng cường phổ biến kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ tại gia đình và cộng đồng.
Tổ chức thực hiện việc đảm bảo quyền trẻ em trong các nhóm lớp mầm non.   Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp mọi người, cộng đồng nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp trẻ có cơ hội thực hiện quyền trẻ em và hòa nhập cộng đồng.
Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ làm cơ sở cho việc xây dựng và kịp thời điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với sự phát triển của trẻ, với tình hình thực tế ở địa phương. Tiếp tục hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn giáo dục trẻ em năm tuổi theo quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, đảm bảo đúng mục đích hỗ trợ thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em năm tuổi vào lớp 1.
            2.7.  Ứng dụng công nghệ thông tin trong trường mầm non
- Chỉ đạo thực hiện việc cập nhật, quản lý, khai thác dữ liệu kịp thời, chính xác ở phần mềm cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào  tạo trên hệ thống: csdl.moet.gov.vn
- Tăng cường công tác tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin  trong đội ngũ, đặc biệt bồi dưỡng cách tự cập nhật kiến thức qua mạng, khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên qua mạng Internet (E-Learning).
 - Chỉ đạo 100% cán bộ quản lý và giáo viên hoàn thành 10 modun nâng cao
 qua học trực tuyến Learning, nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc đổi mới công tác quản lý và trong tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ.
2.8.  Kiểm định chất lượng và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm định chất lượng trong trường mầm non, chú trọng công tác tự đánh giá đúng thực chất, khách quan; Trong quá trình tự đánh giá cần chính xác, đầy đủ, rõ ràng, nhất là việc thu thập minh chứng, lưu trữ hồ sơ;  
         2.9. Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên
- Bố trí sắp xếp đội ngũ Giáo viên đảm bảo 2 giáo viên/nhóm, lớp nhằm đảm bảo cường độ lao động cho giáo viên, thực hiện chuyên môn có chất lượng, đảm bảo an toàn trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ;
                   - Xây dựng Kế hoạch công tác y tế trường học và phối hợp với trạm y tế tổ chức cân đo, khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường đảm bảo đầy đủ và đúng thời gian quy định.
         - Xây dựng đội ngũ cốt cán giáo viên theo quy định  chú trọng bồi dưỡng  đội ngũ giáo viên cốt cán.
         - Tiếp tục triển khai tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có chất lượng dưới các hình thức bồi dưỡng như Bồi dưỡng tập trung và tự bồi dưỡng qua hệ thống mạng Inter , chú trọng lựa chọn những nội dung cần thiết phù hợp với địa phương mình.
            - Đổi mới việc tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn tạo động lực phấn đấu trong mỗi giáo viên, chú trọng nội dung thực hành về phát triển Chương trình giáo dục mầm non, “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc giáo dục.
          - Tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương quan tâm tới công tác tôn vinh, khen thưởng và các chế độ, chính sách nhằm tạo động lực, điều kiện để đội ngũ cán bộ, giáo viên chuyên tâm với nghề;
         - Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và lựa chọn đội ngũ cán bộ
 quản lý và giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp thị xã.  
         - Thực hiện công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; Tiếp tục các giải pháp nâng cao đạo đức nhà giáo, chấn chỉnh tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo quy định; Coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; Tiếp tục tạo cơ hội, động viên, khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên học tập và sáng tạo; Ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp
 luật và đạo đức nhà giáo;
            - Chỉ đạo thực hiện quy định quy tắc ứng xử trong trường mầm non;
         2.10. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế
Tiếp tục huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư nguồn lực để phát triển Giáo dục mầm non; Thực hiện việc thu chi các nguồn ngoài ngân sách đảm bảo theo quy định;
Nghiên cứu, học hỏi, tham gia hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm về giáo dục mầm non tại các trường mầm non trong và ngoài thị xã, vận dụng linh hoạt vào công tác chăm sóc giáo dục, phù hợp với việc phát triển Chương trình Giáo dục mầm non, phù hợp với điều kiện thực tế vùng miền, địa phương.
- Chỉ đạo các cụm trường, nhóm lớp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản hướng dẫn về công tác huy động, sử dụng các khoản đóng góp, tài trợ tại QĐ số 37; Văn bản số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 cuả UBND tỉnh Về việc Hướng dẫn vận động, tiếp nhận  quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
 2.11. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non
Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ về đổi mới và phát triển Giáo dục mầm non.
Tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên về kiến thức kỹ năng phối hợp các bậc cha mẹ, cộng đồng tham gia các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để tìm nguồn kinh phí đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ.
Xây dựng kế hoạch phối kết hợp cha mẹ, công đồng trong việc chăm sóc giáo
dục trẻ như: xây dựng góc tuyên truyền ở các nhóm lớp…  
 Phổ biến những qui định của ngành và kiến thức nuôi dạy trẻ cho cha mẹ, cộng đồng, kết hợp chặt chẽ với các ban ngành trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non, tuyên truyền PCGDMN trẻ em 5 tuổi. 
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương
 Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, tiếp tục tập trung đề ra giải pháp đổi mới toàn diện trong giáo dục mầm non.
          Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở các độ tuổi, chú trọng xây dựng
 cảnh quan, môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện, đặc biệt chú ý đến xây dựng môi trường phát triển vận động; Tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, quan tâm giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật nhẹ vào trường; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; Tiếp tục đổi mới công tác quản lý nâng cao chất lượng dạy học; Đổi mới hình thức tổ chức và nâng cao chất lượng Hội thi cán bộ quản lý giỏi cấp thị;
Tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi
để thực hiện có hiệu quả chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ; Củng cố vững chắc
Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi;
Tập trung làm tốt công tác tham mưu đầu tư cơ sở vật chất.  
Tập trung thực hiện tốt công tác Kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
Tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội đối với sự phát triển giáo dục mầm non.
        3.3. Thực hiện công tác quy hoạch, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
Tiếp tục thực hiện hiệu quả chuyên đề Tôn tạo cảnh quan, xây dựng vườn trường, sân chơi an toàn giao thông, môi trường giáo dục trong nhóm, lớp và ngoài trời”.
Tiếp tục tham mưu với cấp ủy Đảng và Chính quyền địa phương  hoàn thành quy hoạch  tổng thể và chi tiết trường mầm non theo hướng dẫn tại Công văn số 405 của Sở Giáo dục và Đào tạo tĩnh Hà Tĩnh. Ưu tiên xây dựng  đủ phòng học phù hợp với thực tế của địa phương, đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng duy trì nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi.
Tập trung  rà soát, mua sắm, bổ sung tài liệu, học liệu, đồ dùng, đồ chơi, phần mềm hỗ trợ cho cán bộ quản lý, giáo viên trong công tác lập kế hoạch và xây dựng hồ sơ sổ sách quản lý, đảm bảo điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục mầm non. Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi.  
3.4. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non
 Tiếp tục chỉ đạo cho 100% giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục mầm
non; Tiếp tục tập huấn 10 mo đun nâng cao; Hướng dẫn giáo viên cập nhật  06 hoạt  động  giáo dục  được tổ chức theo quan điểm “Lấy trẻ làm trung tâm”;  
          Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, tăng cường tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo nâng cao trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu câu nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
Chú trọng bồi dưỡng thường xuyên nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Triển khai  hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật trong giáo dục mầm non, nâng cao năng lực trong việc tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục mầm non.
Thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Đánh giá hiệu trưởng theo Chuẩn hiệu trường trường mầm non và đánh giá đội ngũ phó hiệu trưởng trường mầm non.
Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn và tự bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non theo Quy chế bồi dưỡng thường  
 3.5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục
Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục trong trường mầm non. Cập nhật kịp thời và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các nghị quyết của Đảng Bộ tỉnh, Hội đồng Nhân dân, các quyết định của UBND tỉnh, huyện, các văn bản chỉ đạo của Sở, Phòng, các văn bản có nội dung liên quan đến Giáo dục mầm non.
         Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính, quy chế dân chủ trong các trường mầm non;  
Phối hợp thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện Chương trình và các quy định đối với trường mầm non.
Đổi mới công tác quản lý hành chính, thực hiện tốt vệc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm  sóc và giáo dục.
         Tổ chức các hội thi, các hoạt động trải nghiệm cho trẻ trong trường mầm non
đảm bảo an toàn, phù hợp, hiệu quả.
         Thực hiện tốt công tác quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn trong các trường mầm non đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, theo đúng quy định tại Điều lệ trường mầm non.
        Tăng cường công tác kiểm tra  kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hiện tượng vi
 phạm quy chế, quy định trong nhà trường. Đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và thực hiện tốt 3 công khai.  
         Chỉ đạo công tác Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non thu thập thông tin minh chứng hoàn thành công tác Tự đánh giá Kiểm định chất lượng
         3.6. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế
Tiếp tục huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư nguồn lực để phát triển Giáo dục mầm non; Thực hiện việc thu chi các nguồn ngoài ngân sách
 đảm bảo theo quy định;
Nghiên cứu, học hỏi, tham gia hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm về giáo dục mầm non tại các trường mầm non trong và ngoài thị xã, vận dụng linh hoạt vào công tác chăm sóc giáo dục, phù hợp với việc phát triển Chương trình Giáo dục mầm non, phù hợp với điều kiện thực tế vùng miền, địa phương.
3.7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non
Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ về đổi mới và phát triển Giáo dục mầm non.
Tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên về kiến thức kỹ năng phối hợp các bậc cha mẹ, cộng đồng tham gia các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để tìm nguồn kinh phí đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
Làm tốt công tác tuyên truyền để thu hút trẻ khuyết tật học hòa nhập.
Xây dựng kế hoạch phối kết hợp cha mẹ, công đồng trong việc chăm sóc giáo dục trẻ như: Xây dựng góc tuyên truyền ở các nhóm lớp…  
 Phổ biến những qui định của ngành và kiến thức nuôi dạy trẻ cho cha mẹ, cộng đồng, kết hợp chặt chẽ với các ban ngành trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non, tuyên truyền công tác Phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi. 
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương
 Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, tiếp tục tập trung đề ra giải pháp đổi mới toàn diện giáo dục mầm non.
          Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở các độ tuổi, chú trọng xây dựng cảnh quan, môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện, đặc biệt chú ý đến xây dựng môi trường phát triển vận động; Tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, quan tâm giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật nhẹ vào trường; Tiếp tục đổi mới
 công tác quản lý nâng cao chất lượng dạy học;  
Tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi
để thực hiện có hiệu quả chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ; Củng cố vững chắc
Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi;
Tập trung làm tốt công tác tham mưu đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia; 
Tập trung thực hiện tốt công tác Kiểm định chất lượng giáo dục  mầm non.
Tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội
 đối với sự phát triển giáo dục mầm non.
          4. Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
          - Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 49 người.
           Trong đó: BGH: 4 cô; Giáo viên đứng lớp: 40 cô; Nhân viên: 5 người.
- Trình độ đào tạo: Đại học 18 cô; Cao đẳng 20 cô; Trung cấp 10 cô; Chưa đào tạo 1 người. (Bảo vệ)
a.Chỉ tiêu:
          - Nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giáo viên.
          - Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ để thực hiện chương trình Giáo dục mầm non.
          - Chiến sỹ thi đua cấp thị xã: 7 người.
          - Sáng kiến kinh nghiệm cấp thị xã 12 cô.
          - Số giáo viên giỏi cấp trường: 30 cô.
          - Xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp cán bộ quản lý
và giáo viên mầm non, xếp loại nhân viên:
+ Xếp loại xuất sắc: 12 người.
+ Xếp loại khá: 34 người.
+ Xếp loại trung bình: 0.
          - Khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên tự học tập nâng cao trình độ
 chuyên môn nghiệp vụ và tu dưỡng đạo đức nhà giáo, không có giáo viên xếp loại yếu kém và vi phạm đạo đức nhà giáo trong năm học.
          - Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên
 trực tiếp dạy lớp 5 tuổi, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Thực hiện tốt chủ đề năm học Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Vào đầu năm học trường có quyết định thành lập các tổ chức đoàn thể:
          + Hội đồng trường.
          + Chi hội khuyến học.
          + Ban kiểm tra nội bộ.
          + Ban chỉ đạo các cuộc vận động.
          + Các tổ chuyên môn.
          - Năm học 2019 - 2020 Chi bộ phấn đấu kết nạp 2 quần chúng vào Đảng.
b. Biện pháp.
          - Tổ chức dự giờ thăm lớp để giáo viên học hỏi rút kinh nghiệm.
          - Thường xuyên kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ trên tất cả các giáo viên.
          - Kiểm tra toàn diện 24/24 nhóm lớp (Về môi trường lớp học, hồ sơ trẻ, giờ
 dạy chất lượng trẻ).
          - Đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng, xếp thi đua từng học kỳ, cuối năm học phải đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai.
          - Động viên , khuyến khích khen thưởng vào các đợt phát động thi đua như thao giảng đạt kết quả cao. Thi đồ dùng đồ chơi đạt xuất sắc hàng tháng và khen thưởng cuối năm  học.
5. Xây dựng cơ sở vật chất.
a. Chỉ tiêu:
- Nhà trường tiến hành rà soát và tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền vận động tài trợ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tham mưu với Uỷ ban nhân dân xã mua bổ sung và sửa chửa các hạng mục để phục vụ tốt cho năm học 2019 – 2020 cụ thể như sau:
           - Sữa chữa toàn bộ đường điện, lắp thêm quạt tại các cụm, lớp.
          - Trong năm học 2019 - 2020 đảm bảo nguồn nước sạch cho 24/24 nhóm lớp.
          - Tạo cảnh quan môi trường  xanh - sạch - đẹp.
          - Mua sắm trang thiết bị trong lớp học, văn phòng:
          + Tủ tài liệu, bàn ghế làm việc cho cán bộ quản lý và nhân viên.
          + Bàn ghế cho trẻ ngồi.
          + Giá đồ dùng, đồ chơi đủ cho các lớp.
          + Xây dựng, bổ sung thêm đồ dùng, đồ chơi cho hoạt động Phát triển vận động của trẻ.
b. Biện pháp
          - Tích cực tham mưu Đảng ủy - HĐND -  UBND xã Kỳ Lợi.
          - Họp phụ huynh làm tốt công tác tuyên truyền vận động tài trợ giáo dục.
          - Huy động nguồn vốn:
          Từ nguồn ngân sách của UBND xã Kỳ Lợi.
          - Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để huy động nguồn vốn từ các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn.
6. Công tác quản lý chỉ đạo:
a. Công tác tham mưu:
          - Ban giám hiệu có kế hoạch tham mưu với Đảng ủy - HĐND -  UBND xã hỗ trợ trong công tác huy động trẻ, cơ sở vật chất, chế độ giáo viên, kế hoạch huy động nguồn vốn từ phụ huynh, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn để có kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm đồ dùng, dụng cụ dạy học.
          - Tích cực tham mưu với hội phụ huynh học sinh để mua sắm trang thiết bị
 đồ dùng, đồ chơi.
          - Đầu năm học Ban giám hiệu nhà trường có sự phân công cụ thể về các nhiệm vụ của từng đồng chí.
          + Hiệu trưởng: Phụ trách công tác chung của toàn trường, quản lý tài chính.
          + Phó hiệu trưởng: Võ Thị Hằng Ngoan: Phụ trách công tác chuyên môn chính; Phụ trách chuyên môn Tổ mẫu giáo 5 tuổi; Công tác Kiểm tra nội bộ; Công tác chi bộ; Trực tại phân hiệu 2,3,4.
          + Phó hiệu trưởng:  Trần Thị Tưởng: Phụ trách công tác chuyên môn Tổ mẫu giáo 3 tuổi và nhà trẻ; Công tác Phổ cập giáo dục; Cơ sở dữ liệu của nhà trường; Trực tại phân hiệu 5 và phân hiệu 6.
          + Phó hiệu trưởng: Trần Thị Thu Hương: Phụ trách chuyên môn Tổ mẫu giáo 4 tuổi; Công tác Kiểm định chất lượng; Các cuộc thi đua; Cơ sở vật chất; Phụ trách công tác dinh dưỡng và bán trú trực tại điểm trường chính.
b. Công tác thanh tra kiểm tra:
- Chỉ tiêu:
+ Thường xuyên kiểm tra đột xuất trên tất cả giáo viên về mặt chuyên môn.
+ Kiểm tra toàn diện: 24/24 nhóm lớp, 100% giáo viên kiểm tra đột xuất,
toàn diện trong năm học.
+ Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề của từng giáo viên trong trường.
+ Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, đặc biệt
là cuộc vận động " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện  học sinh tích cực” đối với tập thể giáo viên.
          - Biện pháp:
          + Thành lập Ban kiểm tra nội bộ;
          + Thành lập các tiểu ban kiểm tra chuyên môn, cơ sở vật chất, bán trú, ...;
          + Xây dựng kế hoạch kiểm tra của nhà trường;
          + Đánh giá công bằng khách quan đối với tất cả giáo viên;
c. Công tác xã hội hóa giáo dục.
          - Chỉ tiêu:
           + Huy động các tổ chức: Phụ nữ, đoàn thanh niên, các thôn xóm hội phụ huynh học sinh về ngày công, tài chính.
          + Vận động các doanh nghiệp và các nhà tài trợ hỗ trợ về trang thiết bị.
          - Biện pháp:
          + Tham mưu với các tổ chức chính quyền.
          + Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong phụ huynh học sinh.
d. Công tác thi đua.
          - Chỉ tiêu: Tiêu chuẩn thi đua.
          Đối với giáo viên: Làm tốt công tác huy động trẻ vào lớp đạt chỉ tiêu.  
          + Đảm bảo thời gian đến trường, trong một tháng giáo viên không nghỉ quá 3 ngày (Trừ những trường hợp đặc biệt); Đi và về đúng giờ.
          + Thực hiện tốt công tác chuyên môn hồ sơ cô và trẻ kịp thời, có chất lượng, hàng tháng giáo viên phải có đồ dùng dạy học và đồ chơi, bổ sung theo chủ điểm và tham gia dự thi đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, Đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm, đủ số lượng và chất lượng cho trẻ.
          + Tuyệt đối không được xúc phạm trẻ.
          + Làm tốt công tác tham mưu tuyên truyền đến từng phụ huynh vận động tài trợ tiền và hiện vật phục vụ cho công tác dạy và học.  
+ Đoàn kết với đồng nghiệp, phụ huynh tuyệt đối không vi phạm đạo đức nhà giáo, tích cực tham gia vào các hoạt động khác.
          *Đối với các lớp:
          - Tạo môi trường trong và ngoài lớp đẹp, phù hợp.
          - Đảm bảo sỷ số theo quy định, tỷ lệ chuyên cần đạt 97%.
          - Tỷ lệ bé khỏe bé ngoan đạt 96%.
          - Trẻ có nề nếp thói quen trong học tập, vui chơi, ăn ngủ.
          - 94% trẻ đạt kiến thức xếp loại tốt.
          *Đăng ký thi đua:
          + Tập thể: Tập thể lao động tiên tiến.
          + Cá nhân:  Giáo viên giỏi trường: 25 cô.
          + Giáo viên giỏi cấp thị xã: 7 cô.
          + Sáng kiến kinh nghiệm cấp thị xã: 12 cô.
          100% cán bộ giáo viên đạt lao động tiên tiến.
          - Biện pháp:
          + Tổ chức đăng ký thi đua đầu năm học.
          + Thực hiện tốt chủ đề năm học, nội quy, quy chế  trường học.
          + Phát động phong trào thi đua.
+ Động viên tuyên dương giáo viên kịp thời.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Vào đầu năm học tổ chức sơ kết công tác Chi bộ, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động triển khai nhiệm vụ năm học để thông qua hội nghị điều chỉnh và chính thức xây dựng kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị qua đó triển khai cụ thể đến từng nhóm lớp từng giáo viên và
 phối hợp đến tận từng phụ huynh.
Phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí Đảng viên chịu trách nhiệm từng công việc, từng vùng để nắm bắt kịp thời những sai sót cần sữa chữa, các việc làm tốt cần nhân rộng và có sự chỉ đạo của chi bộ Đảng cấp trên.
Tổ chức giám sát kiểm tra cụ thể từng công việc theo từng tháng, từng quý và tổng kết lại để có cách điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.
Tổ chức họp phụ huynh vào đầu năm học, lên kế hoạch thu chi và các khoản cụ thể thông qua phụ huynh để có kế hoạch mua sắm đồ dùng dạy và học và việc tổ chức cho trẻ ăn tại trường.
Trên đây là toàn bộ Kế hoạch năm học 2019 – 2020  những chỉ tiêu biện pháp cụ thể của trường Mầm non Kỳ Lợi mà toàn thể, cán bộ giáo viên quyết tâm thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 đạt kết quả cao./.
                                                                                             

Nơi nhận:                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
  • Phòng GD&ĐT; (Để báo cáo)
  • Các Phó hiệu trưởng; (Để thực hiện)
  • Các Tổ chuyên môn; (Để thực hiện)
  • Lưu V/P;
                                                                                                                                      Lê Thị Long 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Tưởng

Nguồn tin: Trường mầm non Kỳ Lợi:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HỖ TRỢ QUẢN TRỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay47
  • Tháng hiện tại4,688
  • Tổng lượt truy cập219,511
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây